Analiza izvještaja Agrokora d.d. od 9. listopada 2017. (verzija na engleskom) pod nazivom NALAZI REVIZIJE ZA FINANCIJSKU GODINU 2016

Nov 04, 2017

Stručni tim međunarodnih financijskih  eksperata za reviziju i računovodstvo proveo je dubinsku analizu revidiranih financijskih izvještaja Agrokora za 2016. godinu koje je predstavila izvanredna uprava. Kako je riječ o dokumentu koji uvelike odstupa od predstavljenih podataka i ukazuje na brojne nepravilnosti, odlučio sam ga podijeliti s javnošću i strukom.

 1. 09. listopada 2017. izvanredna uprava Agrokora d.d. objavila je izvještaj pod nazivom „Nalazi revizije za financijsku godinu 2016.“ (dalje u tekstu: „Izvještaj“)

 1. U uvodnom dijelu, Izvještaj navodi imenovanje revizora Agrokora d.d. – PriceWaterHouseCoopers d.o.o. (dalje u tekstu: „PwC“) i postupak PwC-a u obavljanju revizije u 2017. godini. Izvještaj dalje navodi da je 5. listopada 2017. PwC izvijestio o revizorskim nalazima za ključne kompanije u okviru Grupe Agrokor.

 1. Naslovnom stranicom i svojim uvodom, Izvještaj Agrokora za svakog razumnog čitatelja stvara privid da Agrokor izvještava o revizorskim nalazima PwC-a, svog revizora.

Zabrinutost u svezi s podjelom odgovornosti između revizora i revizijskog klijenta

 1. Prema Međunarodnom revizijskom standardu („ISA“) 200, članak 14, revizor „treba poštivati relevantne etičke zahtjeve, uključujući one koji se odnose na neovisnost u odnosu na reviziju financijskih izvještaja.“

 2. Temeljna odgovornost revizora je da obavi reviziju i izvijesti o nalazima revizije u formi propisanoj profesionalnim standardima. Nasuprot tom, odgovornost je uprave revidiranog subjekta  da pripremi financijske izvještaje u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja i o tome izvijesti nadzorni odbor ili drugo nadležno tijelo.

 3. Izvještaj Agrokora o nalazima revizije na financijske izvještaje Grupe Agrokor i Agrokora d.d. značajno odstupa od formalnih izvještaja PwC-a o tim financijskim izvještajima. Izvještaj niti upućuje na PwC-ovo mišljenje revizora s rezervom, niti na razne ključne revizijske nalaze o kojima je izvijestio PwC i slijedi potpuno drugačiji format u odnosu na revizorov službeni izvještaj.

 4. U odnosu na propisano odvajanje odgovornosti između revizora i revidiranog subjekta, izuzetno je neuobičajeno u profesionalnoj praksi da revidirani subjekt izvještava  o revizijskim nalazima revizora, pogotovo kad taj Izvještaj ne slijedi formu i sadržaj  mišljenja koja je izdao revizor. Takvo postupanje čini nejasnom odvojenost revizora i revidiranog subjekta i dovodi do sumnje o neprimjerenom odnosu između dvije neovisne kompanije, u ovom slučaju PwC-a i Agrokora. To dodatno dovodi do  pitanja cjelovitosti objavljenih revizorovih izvještaja te opsega i funkcionalnog odnosa između izjava Agrokora o reviziji i izjava o reviziji koje je dao sam PwC.

Zabrinutost u svezi s implikacijama u pogledu opsega nalazâ PwC-a koje mogu dovesti u zabludu

 1. Implikacije da izjave u Izvještaju odražavaju „revizijske nalaze“ PwC-a su posebno zabrinjavajuće na onim područjima na kojima se PwC u stvari suzdržao od davanja takvih izjava.

 2. Na primjer, na stranici 16 Izvještaja navodi se da nematerijalna imovina i zalihe trebale biti vrijednosno usklađene za nekoliko milijardi Kuna.

 3. Međutim, kad se pogledaju službena  revizorova mišljenja, sljedeće izjave pokazuju da PwC nije potvrdio ta „ključna vrijednosna usklađenja“:

 1. Revizorovo mišljenje PwC-a o „Konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima Grupe Agrokor za 2016. godinu“ (engleska verzija) sadrže osam značajnih rezervi. U točki 1 svog mišljenja s rezervom PwC izjavljuje sljedeće:

„Nismo se mogli uvjeriti drugim načinima u količine zaliha iskazane na  dan 31. prosinca 2016. zbog značajno proteka vremena između kraja razdoblja financijskog izvještavanja i datuma kad smo imenovani kao revizori te zbog brzog obrtaja zaliha Grupe. Kao rezultat prethodno navedenog, nismo mogli utvrditi bi li bila potrebna usklađenja …“.

 1. Revizorovo mišljenje PwC-a za odvojene financijske izvještaje Agrokora d.d. za 2016. godinu (engleska verzija) sadrži pet značajnih ograda. U točki 4 svog mišljenja s ogradama, PwC navodi sljedeće:

„Društvo ima iskazana ulaganja u ovisna društva u iznosu od 7.357 milijuna kuna….. U nedostatku informacija potrebnih za procjenu nadoknadive vrijednosti svih značajnih ulaganja u ovisna društva, nismo se mogli primjenjujući druge revizijske procedure uvjeriti u nadoknadivost knjigovodstvenog iznosa ulaganja i objave vezane uz umanjenje vrijednosti.“

 1. Iz toga proizlazi da u stvari PwC nije mogao potvrditi  dijelove bilance Agrokora (i onda, posljedično, i dijelove njegovog računa dobiti i gubitka). S druge strane, Izvještaj šuti o rezervama koje je PwC uključio u revizorsko mišljenje.

 1. Za svakog razumnog čitatelja, Izvještaj stvara privid da je PwC potpisao sva smanjenja vrijednosti (gubitke), dok je stvarnost suprotna – PwC nije potvrdio sva umanjenja vrijednosti.

Zabrinutost u pogledu značajnih grešaka u Izvještaju

 1. Izvještaj sadrži različite značajne greške koje stvaraju pogrešan privid o usklađenosti financijskih izvještaja Grupe Agrokor i izvještaja revizora i mogu dovesti u zabludu.

 1. Na stranici 16 Izvještaja, navodi se da je Grupa Agrokor morala provesti „usklađenja vrijednosti“ nematerijalne imovine u iznosu od 1,5 milijarde kuna za 2015. godinu koja se odnose na Konzum Sarajevo. U originalnim financijskim izvještajima Grupe Agrokor na 31. prosinca 2015. (Bilješka 8), umanjenje vrijednosti goodwilla iznosilo je 157,8 milijuna kuna bez povezanosti s Konzumom Sarajevo. Prema Bilješci 2.16 u revidiranim financijskim izvještajima Grupe Agrokor za 2016., glavno usklađenje koja se odnosi na umanjenje vrijednosti goodwilla na 31. prosinca 2015. odnosi se „umanjenje troška stjecanja grupe Adriatica.net u iznosu od 1.473.492 tisuće kuna“. Uopće se ne spominje Konzum Sarajevo. Poveznica na „Konzum Sarajevo“ na stranici 16. Izvještaja koja se odnosi na usklađenje vrijednosti u iznosu od 1,5 milijardi Kuna očigledno je pogrešna.

 1. Na stranici 7 engleske verzije Izvještaja, posljednja kolona odnosi se na „Razlike u 2016. u odnosu na usklađenu 2015“. Međutim, ta kolona u stvari sadrži razliku između prethodno objavljenih (neusklađenih) financijskih izvještaja Agrokora i revidiranih podataka na 31. prosinca 2106. Na primjer, u odnosu na ukupan vlastiti kapital (equity), razlika u koloni minus 22,1 milijardi kuna je razlika između prethodno objavljenog stanja vlastitog kapitala u iznosu od 7,5 milijardi kuna i revidiranog vlastitog kapitala na 31. prosinca 2016. u iznosu od minus 14,5 milijardi kuna. Da je naziv kolone značajno pogrešan, proizlazi iz: a) činjenice da na stranici 8. engleske verzije Izvještaja postoji točan naziv ekvivalentne kolone u kontekstu financijskih izvještaja Agrokora d.d., i b) točnog naziva u hrvatskoj verziji Izvještaja. Prema tome, za čitatelja koji ovisi o engleskoj verziji Izvještaja (npr. strani ulagač), stranica 7. engleske verzije Izvještaja stvara pogrešan privid da je gubitak Grupe Agrokor 22,1 milijardu kuna od usklađenih financijskih izvještaja 2015. do 31. prosinca 2016., dok prema objavljenim brojkama Grupe Agrokor taj gubitak iznosi 11,6 milijardi kuna.

Zabrinutost u pogledu nepreciznih, nepotpunih i nedosljednih izjava u Izvještaju

 1. Osim gore navedenih značajnih grešaka, Izvještaj sadrži različite izjave koje su tehnički neprecizne, nepotpune, nedosljedne i/ili neuobičajene za revizora, tako da se postavlja pitanje je li Agrokor d.d. o korištenom izričaju konzultirao PwC kao svog revizora. Idući odjeljci opisuju neke od primijećenih nedosljednosti.

 1. Izvještaj sadrži različite značajne optužbe vezano uz kriva postupanja bez ispravnog tumačenja što one znače. Na primjer, kad se govori o „neobjavljenim zaduženjima“ (stranica 14. Izvještaja) čini se da Izvještaj implicira da prethodna uprava Agrokora d.d. u svojim financijskim izvještajima na 31. prosinca 2015. nije prikazala značajna zaduženja u financijskim izvještajima Agrokora. Međutim, Izvještaj propušta detaljno prikazati činjenice i okolnosti na kojima se te optužbe temelje, osim da su „transakcije … proknjižene u računovodstvenim evidencijama, ali neprikazane u financijskim izvještajima (stranica 11.). Obzirom na zapaljivu prirodu tih optužbi, neuobičajeno je za profesionalnog računovođu da implicira, u objavljenom Izvještaju, ozbiljna kršenja pravila prethodne uprave bez podrobnijih objašnjenja.

 1. Naslov na stranici 7. Izvještaja glasi: „Sažetak revizije – konsolidirana grupa Agrokor“. Međutim, u stvarnosti ta stranica daje pregled nekih skupnih brojaka izvedenih iz financijskih izvještaja Grupe Agrokor i nema veze s revizijom PwC-a. Profesionalni računovođa obično ne bi pomiješao financijske izvještaje revizijskog klijenta sa revizijskim postupcima ili  rezultatima revizije.

 1. Na stranici 10. Izvještaja prikazano je kretanje „početnog stanja vlastitog kapitala“ od 31. prosinca 2014. do „konačnog stanja vlastitog kapitala“ na 31. prosinca 2016. Izvještaj implicira da su „računovodstvene nepravilnosti“, „usklađenja vrijednosti“ i „druga usklađenja“ (jedini) faktori koji su utjecali na stanje vlastitog kapitala između dva datuma. Obzirom da se od stanja vlastitog kapitala na 31. prosinca 2014. do stanja vlastitog kapitala na 31. prosinca 2016. dolazi uzimajući u obzir (između ostalih faktora) neto dobit/gubitak i  drugu sveobuhvatnu dobit za 2015. i 2016., kao i učinke usklađenja početnih stanja za 2015., takva raščlamba promjena na vlastitom kapitalu na tri nedefinirane skupine je ne samo upitna i neuobičajena za profesionalnog računovođu, već je i pogrešna jer implicira i dovodi u zabludu da su jedini faktori koji utječu na vlastiti kapital Grupe Agrokor u 2015. i 2016. „računovodstvene nepravilnosti“, i „različita“ usklađenja, a to u stvari nije slučaj.

 1. Na stranicama 7. i 8. Izvještaja koristi se izraz „neto rezultat“ dok se u stvari želi ukazati na dobit/gubitka godine kako je prikazano u revidiranom konsolidiranom računu dobiti i gubitka. Neuobičajeno je za profesionalnog računovođu da mijenja izričaj tako tehnički definiranih stavki.

 1. Izjava „Prethodno objavljeni vlastiti kapital Agrokor Grupe za 2015. je umanjen za 10,5 milijardi kuna, odnosno za 22,1 milijardu kuna uključujući rezultat za 2016.“ (stranica 7. Izvještaja) neuobičajena je za profesionalnog računovođu jer ne daje precizan opis napravljene usporedbe.

 1. Bilješka na stranici 7. Izvještaja koja navodi da „navedene obveze ne predstavljaju sva potraživanja Agrokor Grupe u 2017. jer se kompanija do početka rada Izvanredne uprave dodatno zadužila“ je neuobičajena za profesionalnog računovođu jer tehnički ispravan dokument obično ne bi pomiješao obveze i potraživanja revidiranog subjekta i pokazivao tako neodređenu točku u vremenu kao „… u 2017“ ili specifično ukazivao na nešto je samo po sebi razumljivo (obično financijski izvještaji za jednu godinu ne pokazuju dugove nastale u idućoj).

 1. Izjava „u ovom trenutku ukupne obveze premašuju ukupnu imovinu za 14,5 milijardi kuna“ (stranica 18. Izvještaja) jednako je neprofesionalna jer revizor uvijek daje jasnu informaciju o kojem datumu se radi. Izraz „ u ovom trenutku“ očito ne udovoljava tom pravilu.

 1. Izvještaj sadrži nekoliko grešaka koje se odnose na zaokruživanje brojaka koje profesionalni revizor ne bi napravio. Na primjer, prema stranici 14. Izvještaja, ukupna „neobjavljena zaduženja“ iznose 2,953 milijarde kuna. Ova brojka je onda zaokružena na 2,9 milijardi kuna.

 1. Engleska verzija Izvještaja sadrži različite jezične greške i nedosljednosti, kao što je korištenje izraza „godine“ na stranici 13. Izvještaja.

Zabrinutost u pogledu poštovanja članka 31 Hrvatskog zakona o računovodstvu iz 2016.

 1. Prema članku 31. hrvatskog Zakona o računovodstva (Narodne novine 78/15,134/15 i 120/16), „godišnji financijski izvještaji, godišnji konsolidirani financijski izvještaji, godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće koji podliježu reviziji moraju biti objavljeni u obliku i sadržaju na temelju kojeg je revizor formirao svoje mišljenje zajedno s punim tekstom revizorskog izvješća sukladno članku 30. ovoga Zakona. Poduzetnik ne smije objavljivati nerevidirane podatke na način koji bi korisnika objavljenih podataka mogao dovesti u zabludu, odnosno do zaključka kako je riječ o revidiranim podacima.“

 1. Proizlazi da je Agrokor prekršio odredbe članka 31. Zakona o računovodstvu značajno dopunjujući i djelomično krivo predstavljajući revizijske nalaze PwC-a.

Pitanja za PwC

 1. Gore navedena detaljna razmatranja pokazuju da Izvještaj Agrokora od 9. listopada 2017. u odnosu na revizijske nalaze PwC-a:

 1. značajno odstupa od objavljenih revizorskih mišljena i tako čini upitnim cjelovitost revizorovog izvještaja PwC-a;

 2. dovodi u sumnju neovisnost PwC-a u odnosu na neprimjerenu povezanost između revizora i revidiranog subjekta;

 3. sadrži značajne pogrešne implikacije u odnosu na opseg revizorskog mišljenja PwC-a implicirajući da su vrijednosna usklađenja koje se broje u milijardama kuna rezultat revizije PwC-a, a u stvari je PwC odbio ta usklađenja potvrditi, što razumnog čitatelja može dovesti u zabludu;

 4. sadrži značajne greške u odnosu na prikazane brojke u milijardama kuna;

 5. sadrži brojne nedosljednosti, neprecizne i neprofesionalne formulacije i matematičke greške, pa se postavlja pitanja je li PwC kao revizor Grupe Agrokor uopće bio konzultiran od strane Grupe da potvrdi točnost korištenih formulacija;

 6. krši odredbe iz članka 31. hrvatskog Zakona o računovodstvu.

 1. Prema odjeljku 110.2 IESBA etičkog kodeksa „profesionalni računovođa neće se svjesno vezati s izvještajima, prijavama, korespondencijom ili drugim informacijama kad profesionalni računovođa vjeruje da te informacije:

 1. Sadrže značajne krive izjave koje dovode u zabludu;

 2. Sadrže izjave koje su prikazane na nemaran način;

 3. Ne prikazuje ili prikazuje nejasno informacije kad se traži da se takve informacije prikažu ili njihovo nejasno prikazivanje može dovesti do zablude.

"Kad profesionalni računovođa postane svjestan da je povezan s takvim informacijama, mora poduzeti korake koji će ga učiniti odvojenim od takvih informacija.“

 1. Ima dovoljno razloga da se tvrdi da je u danom slučaju svaki od navedena tri uvjeta ispunjen.

 1. Prikazujući „Nalaze revizije“ na naslovnoj stranici Izvještaja i pozivajući se na rezultate revizije PwC-a kao nalaze PwC-a, Agrokor je nedvojbeno i jasno učinio PwC povezanim sa svojim Izvještajem.

 1. Poziva se stoga PwC da razmotri davanje odgovarajuće javne izjave kako bi se odvojio od takvog Izvještaja Agrokora koji razumnog čitatelja dovodi u zabludu i za kojeg se može reći da je nezakonit.


POVEZANI ČLANCI

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI


SOCIAL

 

 

 

RSS